Õppekava rühm: KH0001

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena oskab koolitusettevõtja näha ja tunda ära koolitusvaldkonda puudutavaid kübermaastiku ohtusid ning vastavalt reageerida.

Õpiväljundid:

  • mõistab oma ettevõtte ja kasutaja vastutust küberturvalisuse tõstmisel; 
  • on omandanud vajalikud baasteadmised küberohtudest ja oskab neid ennetada;
  • on omandanud taustateadmised mõistmaks erinevaid küberturvalisuse intsidente;  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtgrupiks on koolitusettevõtte omanikud, juhid ja töötajad, kes soovivad ennast täiendada küberohtude osas. Õppijad peavad valdama eesti, inglise, või vene keelt.

Õppekeskkond ja koolituse ülesehitamise tingimused:

Koolitusel osalemiseks on vajalik nutiseadme olemasolu. Kõik õppematerjalid saadetakse osalejatele koolituse järgselt e-kirja teel.

Koolitus toimub koolitusruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele, on sõltuvuses õppurite arvust ja toetab õppimist. Koolitajale on tagatud esitlusarvuti ettekannete tegemiseks ning dataprojektor ja pabertahvel. Koolitusel osalejatele on tagatud kiire Wifi ühendus ja nutiseadmete laadimise võimalus.

Koolituse maht:

5 akadeemilist tundi

Õppesisu:  

Info- ja küberturvalisus  

• Sissejuhatus küberturvalisuse maailma. Milline on tänapäeva digimaailm ja selle suundumused? Mis vahe on tava- ja tumeveebil?

• Koolitusettevõte ja kasutaja. Mis on koolitusettevõtte omaniku roll küberturvalisusega tegelemisel ja mis võiks olla juhtide aga ka kasutaja vastutus.  

• Seotud osapooled. Mis on väliste osapoolte roll ja kuidas nad küberturvalisuse pilti mahuvad: IT teenusepakkuja, Andmekaitse Inspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet, CERT.EE jt.  

Küberhügieen ja praktilised soovitused  

• Teemade põhjalik käsitlus ohtude kaupa, sinna juurde näited ja praktilised käitumissoovitused. E-post, sotsiaalmeedia, pilveteenused, kõikvõimalikud nutiseadmed, digitaalsed koolitusvahendid, koolituste salvestamine ja reaalajas edastamine.

• Vestlusring uute teadmiste kinnistamiseks ja seniste kogemuste jagamiseks. 

Õppemeetodid:

Loeng ja juhendatud arutelu.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Täismahus osalemine koolitusel.

Hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Õpiväljundid on saavutatud, kui õppija on osalenud koolitusel täismahus ja võtnud aktiivselt osa vestlusringist.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:

Tõend koolitusel osalemise kohta

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-ja töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja peab olema küberturbe ekspert, omama vastavat haridustaset ja olema selles valdkonnas tööd teinud vähemalt 5 aastat.

Õppekava kinnitatud 26.11.2020