Õppekorralduse alused

Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid

Koolitused toimuvad peamiselt eesti keeles. Kokkuleppel koolituse tellijaga võib koolitus toimuda ka mõnes muus keeles. Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus, kursused, veebiseminarid. Õppemeetodid: loeng, arutelu, praktikum või muu vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.

Õpikeskkond

Kõik koolitused toimuvad kaasaegsetes konverentsikeskustes, spetsiaalselt koolituse jaoks kohandatud ruumides või veebipõhiselt. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega – dataprojektor, tahvel, arvuti, interneti kasutamise võimalus. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituspäeval pakutakse osalejatele kohvi, teed, vett ja suupisteid. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks. Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides. Igaks koolituseks on osalejatele ette valmistatud koolitusmaterjal kas paberkandjal või elektroonilisel kujul. Mitberg OÜ koostöös oma koolitajatega annavad oma parima, et tagada ka osalejatele meeldiv ja turvaline sotsiaalne ning psühholoogiline õppekeskkond.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine

Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kui elektroonilises küsitluskeskkonnas ning ka meili teel. Koolitusele järgneval nädalal täidavad osalejad küsitlusankeedi või osalevad arutelul, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks ning neid huvitavate koolitusteemade osas.

Koolituse korraldaja ning koolitaja analüüsivad saadud tagasisidet ning teevad vajadusel muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Mitberg OÜ jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi. Mitberg OÜ jaoks on oluline, et kõik õppekavad oleksid eesmärgipärased ja sisemises kooskõlas õpiväljundite, teemade, mahtude, materjalide, koolitajate ja muuga seoses. Kõik koolitused peavad vastama andragoogilistele põhimõtetele ja olema ajakohased.  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi­- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viivad lektorid on kvalifitseeritud ja kompetentsed. Meie koolitajad käsitlevad ennast õppijatena, nad vastutavad oma arengu eest ning esitavad tõendeid erialase ja kutsealase enesetäiendamise kohta. Koolitajate kvalifikatsiooni­, õpi­- või töökogemuse lühikirjeldus on märgitud vastava õppekava juurde. Mitberg OÜ toetab vajadusel oma koolitajate enesetäiendamist ja arengut ning pakub vastavalt olukorrale tugisüsteeme nõustamise, kovisiooni jms näol.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel juriidilistel ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Koolitusgrupi suurus on erinev ning sõltub koolituse sisust.

Avatud koolitustele on võimalik registreeruda järgneval viisil:

  1. ostes kodulehel oleva koolituse ja täites vajalikud infoväljad;
  2. saates registreerumissoovi meilile: info@mitberg.ee
  3. telefoni teel:  600 9845.

Peale registreerumissoovi saatmist saadab Mitberg OÜ registreerunule kirjaliku kinnituse registreerumise kohta. Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele, kinnitades oma osalemist allkirjaga, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks. Õppijal on õigus saada jooksvalt täiendavat infot koolituse korralduse jt tingimuste kohta kas koolituspäeval, meili või telefoni teel.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval koolitusele, siis arvatakse õppija koolituselt välja. Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja ka tema esitatud sooviavalduse põhjal. Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse tõend täienduskoolitusel osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei tõsteta; sooduspakkumiste korras võib osavõtutasu vähendada. Koolituse osavõtutasu on märgitud vastava õppekava juurde. Peale registreerumissoovi saamist väljastab Mitberg OÜ registreerunule meili teel arve. Arve väljastatakse peale piisava suurusega grupi komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub ainult esitatud arve alusel ja pangaülekandega. Koolitusele registreerunu kohustub osavõtutasu maksma arvele märgitud tähtajaks või erandkorras kokkuleppeliseks tähtajaks. Arve tasumisega viivitamise korral kohustub klient tasuma viivist 0,065% arve tasumisega viivituses oldud summalt päevas kuni arve täieliku tasumiseni.

Õppetasust vabastamise kord

Õppetasust vabastamise otsustab Mitberg OÜ juhatus. Sellekohase avaldusega palume pöörduda info@mitberg.ee

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Mitberg OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest esimesel võimalusel. Koolituse edasilükkumise korral antakse kliendile uue koolituse toimumise ajast ette teada vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda info@mitberg.ee. Kui kliendil ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis tuleb sellest ettevõttele ette teatada vähemalt 10 tööpäeva. Sellisel juhul tagastatakse kliendile kogu tasutud koolitustasu. Kui kliendil ei ole võimalik koolitusel osaleda ja ta teatab sellest ette 9-5 tööpäeva, siis tagastatakse 50% tasutud koolitustasust. Kui kliendil ei ole võimalik koolitusel osaleda ja ta teatab sellest ette alla 5 tööpäeva, siis koolitustasu ei tagastata. Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kliendi ja koolitaja andmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Mitberg (registrikood 14994820).

Ettevõte kogub ning töötleb kliendi ja koolitaja isikuandmeid lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, arvete esitamiseks, raamatupidamise ja muude ettevõtte siseste infosüsteemide haldamiseks, turunduseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Ettevõte säilitab kliendi ja koolitaja isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses. Kliendi ja koolitaja andmeid säilitatakse kuni lepingu kehtivuse lõpuni või kuni see on ettevõtte jaoks vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks.

Kliendil on õigus igal ajahetkel nõuda ettevõttelt oma isikuandmete muutmist, ebaõigete isikuandmete parandamist ning ebaõigete isikuandmete kustutamist.

Kliendil on õigus igal ajahetkel nõuda ettevõttelt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, saates selleks  aadressile info@mitberg.ee digitaalselt allkirjastatud teate.

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus või maksekäsu kiirmenetluse korral Pärnu Maakohtus.