OÜ Mitberg üldtingimused

Käesolevad üldtingimused reguleerivad OÜ Mitberg (registrikood 14994820; edaspidi ettevõte) koolituste korraldamist nii avalike kui ka asutusesiseste koolitustena, samuti ettevõtte, ettevõtte klientide (edaspidi klient) ja ettevõtte koolitajate (edaspidi koolitaja) õigusi ning kohustusi.

1.             Üldsätted

1.1.       Käesolevad üldtingimused on välja töötatud kasutamiseks teise lepingupoole suhtes ning need moodustavad poolte vahel ühtse kokkuleppe (edaspidi leping).

1.2.       Juhul kui klient ja ettevõte lepivad omavahel kokku tingimuses, mis erineb üldtingimustes sätestatust, kehtib eraldi kokkulepitud tingimus.

 

2.             Koolituse üldpõhimõtted

2.1.       Ettevõttes töötavad koolitajad omavad koolituse läbiviimiseks vajalikku erialast pädevust.

2.2.       Koolitusperiood kestab vastavalt ettevõtte poolt kinnitatud ajakavale.

2.3.       Ettevõttel on õigus teha koolituste ajakavas ning toimumiskohas muudatusi. Klientidele edastatakse teave muudatustest esimesel võimalusel.

 

3.             Koolitusele registreerumine

3.1.       Koolitusel osalemiseks on eelnevalt vaja koolitusele registreeruda.

3.2.       Koolitustele saab registreeruda veebilehe www.mitberg.ee kaudu või saates e-kirja aadressile info@mitberg.ee.  

3.3.       Pärast registreerumist saadetakse kliendile registreerumise kohta kinnitus, millega loetakse poolte vahel leping sõlmituks. Koos kinnitusega saadab ettevõte kliendile ka arve.

 

4.             Koolituse eest tasumine

4.1.       Koolituste maksumus avaldatakse veebilehel www.mitberg.ee või kliendile tehtud personaalses pakkumises.

4.2.       Koolituse eest tasumine toimub ettevõtte esitatud arve alusel enne koolituse toimumist.

4.3.       Arve tuleb tasuda arvele märgitud tähtajaks. Arve tasumisega viivitamise korral kohustub klient tasuma viivist 0,065% arve tasumisega viivituses oldud summalt päevas kuni arve täieliku tasumiseni.

 

5.             Koolituse vorm ja toimumiskoht

5.1         Koolituse vorm ja toimumiskoht avaldatakse veebilehel www.mitberg.ee või kliendile tehtud personaalses pakkumises.

5.2         Kui koolitus ei toimu kliendi ruumides, on ettevõttel õigus muuta koolituse toimumiskohta sama kohaliku omavalitsuse piires, teavitades sellest klienti ja koolitajat ette vähemalt kaks tööpäeva.

5.3         Kui koolituse vormiks on auditoorne koolitus, siis on ettevõttel õigus mõjuval põhjusel (näiteks osalejate tervise kaitse eesmärgil) otsustada, et see viiakse läbi veebikeskkonnas tingimusel, et koolitusel osalemiseks vajalik tarkvara on nii kliendi kui ka koolitaja jaoks tasuta. Ettevõte teavitab sellest klienti ja koolitajat ette vähemalt kaks tööpäeva.

 

6.             Poolte õigused ja kohustused

6.1.       Kliendi õigused ja kohustused:

6.1.1. Klient saab ettevõttelt vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist teada, kas koolitus toimub.

6.1.2. Koolituse ärajäämise korral on ettevõttel õigus otsustada, kas koolitus jääb lõplikult ära või lükkub edasi. Koolituse edasilükkumise korral antakse kliendile uue koolituse toimumise ajast ette teada vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist.

6.1.3. Koolituse lõpliku ärajäämise korral tagastab ettevõte kliendile kogu koolitustasu. Koolituse edasilükkamise korral koolitustasu kliendile ei tagastata.

6.1.4. Kui kliendil ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis tuleb sellest ettevõttele ette teatada vähemalt 10 tööpäeva. Sellisel juhul tagastatakse kliendile kogu tasutud koolitustasu.

6.1.5. Kui kliendil ei ole võimalik koolitusel osaleda ja ta teatab sellest ette 9-5 tööpäeva, siis tagastatakse 50% tasutud koolitustasust.

6.1.6. Kui kliendil ei ole võimalik koolitusel osaleda ja ta teatab sellest ette alla 5 tööpäeva, siis koolitustasu ei tagastata.

6.2.       Koolitaja õigused ja kohustused:

6.2.1. Koolituse ärajäämise korral koolitajat ei tasustata.

6.2.2. Hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist annab ettevõte koolitajale teada, kas koolitus toimub.

6.2.3. Juhul kui ettevõte pole hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist koolituse ära jäämisest koolitajat teavitanud, võib koolitus jääda siiski mõjuval põhjusel toimumata (näiteks kaaskoolitaja haigestumise tõttu).

6.2.4. Koolituse ärajäämise korral on ettevõttel õigus otsustada, kas koolitus jääb lõplikult ära või lükkub see edasi. Koolituse edasilükkumise korral pakub koolitaja ettevõttele välja uued sobivad kuupäevad.

6.2.5. Juhul kui koolitaja ei anna ilma mõjuva põhjuseta koolitust peab ta hüvitama selle tulemusena ettevõttele tekitatud kahju, sh klientidele tagastatavate koolitustasude summa.

 

7.             Isikuandmete kaitse

7.1.       Ettevõte kogub ning töötleb kliendi ja koolitaja isikuandmeid käesolevas üldtingimustes sätestatud eesmärkidel ja korras. Kliendi ja koolitaja isikuandmete töötlemine on eelduseks ettevõtte poolt koolituse korraldamisele.

7.2.       Kliendi ja koolitaja andmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Mitberg (registrikood 14994820).

7.3.       Ettevõte kogub ning töötleb kliendi ja koolitaja isikuandmeid lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, arvete esitamiseks, raamatupidamise ja muude ettevõtte siseste infosüsteemide haldamiseks, turunduseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.4.       Ettevõte säilitab kliendi ja koolitaja isikuandmeid Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses. Kliendi ja koolitaja andmeid säilitatakse kuni lepingu kehtivuse lõpuni või kuni see on ettevõtte jaoks vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks.

7.5.       Kliendil on õigus igal ajahetkel nõuda ettevõttelt oma isikuandmete muutmist, ebaõigete isikuandmete parandamist ning ebaõigete isikuandmete kustutamist.

7.6.       Kliendil on õigus igal ajahetkel nõuda ettevõttelt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, saates selleks  aadressile info@mitberg.ee digitaalselt allkirjastatud teate.

7.7.       Klient annab koolitusele registreerumisega nõusoleku ettevõtte poolsete uudiskirjade saamiseks. Kliendil on igal ajal õigus käesolevast nõusolekust loobumiseks, teatades sellest e-kirja teel aadressile info@mitberg.ee.

 

8.             Vaidluste lahendamine

8.1.       Lepingule kohaldub Eesti õigus, st lõplikuks kohalduvaks õiguseks on Eesti õigus.

8.2.       Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus või maksekäsu kiirmenetluse korral Pärnu Maakohtus.

 

Käesolevad üldtingimused on kinnitatud OÜ Mitberg juhatuse 21.09.2020. a otsusega.